שמירה על איכות הביצה ועל תנאי אחסון נכונים במשק המטילות

חגית ארזי, מנהלת תחום מטילות לביצי מאכל, שה"מ
ד"ר מיכל חנוביץ, פיקוח מוצרים מן החי, שו"ט

תקציר

יצרני הביצים הישראליים הם חלק מהותי בשרשרת השמירה על איכות הביצה. אחסון נכון וראוי של
הביצים במבנה ייעודי, החסום בפני כניסת מכרסמים; שמירה על טמפרטורת אחסון מרבית הפחותה מ-
20 מעלות צלזיוס; מניעת מגע של הביצים עם חומרי הדברה, מים וסיד – כל אלה הם תנאים בסיסיים
לקבלת ביצה ישראלית איכותית.

מבוא

קליפת הביצה מהווה מחסום ביולוגי לתכולת הביצה ולשמירה על חיי העובר. איכות הקליפה חשובה לבטיחות
המזון ולשרשרת שיווק הביצים.
איכות הביצה מושפעת מהקו הגנטי ומתנאי האחסון בלול, בזמן ההובלה, בחנויות ובבית הצרכן.
קצב ההתיישנות של הביצה תלוי בטמפרטורה ובלחות, הנמדדות בעת אחסונה. בטמפרטורות גבוהות ובלחות
נמוכה תהליך ההתייבשות של הביצה מהיר יותר. התאדות הלחות מתוך הביצה מתבצעת דרך נקבוביות
הנמצאות בקליפת הביצה. נקבוביות אלה מאפשרות מעבר של גזים ולחות ודרכן יכולים לחדור גם מים וגורמים
מזהמים, כשהביצה נרטבת או כשהיא מתלכלכת מלשלשת במהלך ההטלה.
כאמור, לרמת איכות הביצה תורמים גם תנאי אחסונה, כולל האקלים השורר בעת האחסון. יש לציין כי בשנים
האחרונות מאחסנים את הביצים בחדר ממוזג, שמעלות החום בו מכוונות ל- 20 מעלות צלזיוס, ונראה שיפור
רב באיכות הביצה.

איכות הביצה (ביחידות הוגו) לאורך זמן, בתנאי הלול (בחודש אוקטובר)

יש לוודא באמצעות מד-חום )או אוגר טמפרטורות( שטמפרטורות אחסון הביצים אינה גבוהה מ- 20
מעלות צלסיוס. זכרו כי הטמפרטורות הגבוהות גורמות לריבוי מהיר של חיידקים ולקלקול הביצים.
 יש לאחסן את הביצים בחדר אטום לכניסת מכרסמים, כדי להגן עליהן מזיהום העלול להיגרם מהפרשות
המכרסמים. אם נמצאים בתוך החדר, כשהדלת סגורה, אך עדיין חודר אור לחדר – סימן שהאיטום אינו
מספק.
 כשמשתמשים בסיד בלולי ההטלה, יש להשגיח שהסיד לא יגיע לעגלות הביצים, לתבניות או לביצים
עצמן. סיד על הביצים עלול לגרום לפסילתן לשיווק, משום שהוא אינו מאושר למאכל אדם. יש לכסות את
העגלות הריקות או לשמור עליהן בחדר סגור, שבו לא יגיע אליהן סיד.
 יש לטפל באופן יעיל וזהיר כנגד קרדיות, כדי למנוע הגעת חומרי הדברה לביצים )התכשירים להדברה
ייושמו אך ורק בהתאם להנחיות היצרן, ואם מרססים – רק לאחר איסוף כל הביצים(.
 בצינון התרנגולות בהמטרה בתוך הלול – יש לשים לב שמים לא יגיעו אל הביצים )יש לאסוף את
הביצים לפני המטרה ולכסות את מסילות הביצים(.

נקודות לתשומת לב הלולנים:

  • יש לוודא באמצעות מד-חום (או אוגר טמפרטורות) שטמפרטורות אחסון הביצים אינה גבוהה מ- 20
    מעלות צלסיוס. זכרו כי הטמפרטורות הגבוהות גורמות לריבוי מהיר של חיידקים ולקלקול הביצים.
  • יש לוודא באמצעות מד-חום (או אוגר טמפרטורות) שטמפרטורות אחסון הביצים אינה גבוהה מ- 20 מעלות צלסיוס. זכרו כי הטמפרטורות הגבוהות גורמות לריבוי מהיר של חיידקים ולקלקול הביצים.
  • יש לאחסן את הביצים בחדר אטום לכניסת מכרסמים, כדי להגן עליהן מזיהום העלול להיגרם מהפרשות המכרסמים. אם נמצאים בתוך החדר, כשהדלת סגורה, אך עדיין חודר אור לחדר – סימן שהאיטום אינו
    מספק.
  • כשמשתמשים בסיד בלולי ההטלה, יש להשגיח שהסיד לא יגיע לעגלות הביצים, לתבניות או לביצים עצמן. סיד על הביצים עלול לגרום לפסילתן לשיווק, משום שהוא אינו מאושר למאכל אדם. יש לכסות את העגלות הריקות או לשמור עליהן בחדר סגור, שבו לא יגיע אליהן סיד.
  • יש לטפל באופן יעיל וזהיר כנגד קרדיות, כדי למנוע הגעת חומרי הדברה לביצים (התכשירים להדברה ייושמו אך ורק בהתאם להנחיות היצרן, ואם מרססים – רק לאחר איסוף כל הביצים).
  • בצינון התרנגולות בהמטרה בתוך הלול – יש לשים לב שמים לא יגיעו אל הביצים (יש לאסוף את הביצים לפני המטרה ולכסות את מסילות הביצים).

האמור לעיל הינו בגדר עצה מקצועית בלבד ואינו מהווה חוות דעת מומחה לצורך הצגה כראיה בהליך משפטי.
על מקבל העצה לנהוג מנהג זהירות, ושימוש או הסתמכות על המידע המופיע לעיל הינו באחריות מקבל העצה בלבד .
אין להעתיק, להפיץ או להשתמש במסמך זה או בחלקים ממנו לצורך הליך משפטי כלשהו, ללא אישור מראש ובכתב של
החתומים.

פוסטים באותו נושא

דילוג לתוכן